สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

31  ตุลาคม 2563
01  พฤศจิกายน 2563
02  พฤศจิกายน 2563
03  พฤศจิกายน 2563
04  พฤศจิกายน 2563

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี 2562