สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

26  มกราคม 2564
27  มกราคม 2564
28  มกราคม 2564
29  มกราคม 2564
30  มกราคม 2564

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี 2562