ปฏิทินกิจกรรม

08  ธันวาคม 2562
09  ธันวาคม 2562
10  ธันวาคม 2562
11  ธันวาคม 2562
12  ธันวาคม 2562

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง เทศบาลตำบลชะมาย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศเมื่อ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562