นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร                    ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ                    ประชาสัมพันธ์ บุคลกรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ                    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 


สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

03  มีนาคม 2564
04  มีนาคม 2564
05  มีนาคม 2564
06  มีนาคม 2564
07  มีนาคม 2564

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

 

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

 

ดาวน์โหลดประกาศเมื่อ 07  มกราคม  พ.ศ. 2564