นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร                    ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ                    ประชาสัมพันธ์ บุคลกรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ                    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 


สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

03  มีนาคม 2564
04  มีนาคม 2564
05  มีนาคม 2564
06  มีนาคม 2564
07  มีนาคม 2564

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564


ประกาศเมื่อ 09  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564