นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ

  087-8840581

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

ร.ท.ประภาส หมวดเมือง

  081-3703739

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสุรชาติ รัตนพันธ์

  090-1659134

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นางสาวพรทิพย์ ทองกระจ่าง

  089-1956937

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

25  มกราคม 2565
26  มกราคม 2565
27  มกราคม 2565
28  มกราคม 2565
29  มกราคม 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑.  คุณสมบัติทั่วไป

     ๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีอายุ ๒ - ๕ ปี  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (เด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ถึงวัน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)   

     ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

๒.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

     ๒.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

     ๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  ๑  ชุด / สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  ๑  ชุด 

     ๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  ๑  ชุด / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา  (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑  ชุด

     ๒.๔  สำเนาหน้าฉีดวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด

     ๒.๕  รูปถ่ายเด็ก  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป

๓.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสัมภาษณ์

     ๓.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

      ๓.๑.๑  ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๒๐-๔๔๗๕ : นางเนาวรัตน์ ทองเลี่ยมนาค  หรือ ๐-๗๕๓๕-๕๙๔๙ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

       ๓.๑.๒  กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์และมอบตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๒๐-๔๔๗๕ : นางเนาวรัตน์ ทองเลี่ยมนาค  หรือ ๐-๗๕๓๕-๕๙๔๙ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด   

     ๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่

       ๓.๒.๑ ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตั้งแต่วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  -  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๒๔๒-๑๓๗๙ : นางชฎาพร  รัตนบุรี หรือ  ๐-๗๕๓๕-๕๙๔๙ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

       ๓.๒.๒ กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์และมอบตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตั้งแต่วันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  -  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๒๔๒-๑๓๗๙ : นางชฎาพร  รัตนบุรี หรือ  ๐-๗๕๓๕-๕๙๔๙ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด   

๔.  กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน

     เปิดเรียน วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕  (เปิดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กำหนดระยะเวลาเรียน

     - เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์         

     - เวลาเข้าเรียน ๐๘.๓๐ น.  เวลาเลิกเรียน ๑๔.๓๐ น.                   

๕.  นักเรียนเข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

     ๕.๑ เครื่องแบบนักเรียน

     ๕.๒ หนังสือเรียน

     ๕.๓ วัสดุอุปกรณ์การเรียน

     ๕.๔ อาหารเสริม (นม)

     ๕.๕ อาหารกลางวัน

     ๕.๖ อาหารว่าง         

๖.  เครื่องใช้สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองจะต้องเตรียม

     เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ หวี แป้ง  ผ้าขนหนู แก้วน้ำ และถุงนอน โดยผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก       

๗.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

      ๗.๑ ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

      ๗.๒ การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. ให้รับกลับเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่า ๑๗.๐๐ น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ ฯ       โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง

      ๗.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

      ๗.๔ ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตราย มายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด    

      ๗.๕ ห้ามเด็กสวมเครื่องประดับหรือสิ่งมีค่า และนำของเล่นที่มีราคาแพงมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืน และเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

      ๗.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก โปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง

                        

                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

                                                                                                                                    นางสารภี  โชติพันธ์

                                                                                                                                   (นางสารภี  โชติพันธ์)

                                                                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ปฏิบัติหน้าที่

                                                                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดประกาศเมื่อ 04  มกราคม  พ.ศ. 2565