นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางขึ้นเจดีย์จุฬามณี สำนักสงฆ์ควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 12-สามแยกบ้านไสยอ หมู่ที่ 11 (ตอนที่3 ) ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหลังโรงเรียนบ้านวัดใหม่-คลองน้ำน้อย ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563                    ประช่่าสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                 

    ปฏิทินกิจกรรม

05  มิถุนายน 2563
06  มิถุนายน 2563
07  มิถุนายน 2563
08  มิถุนายน 2563
09  มิถุนายน 2563

    สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 ที่ตั้ง      
            ตำบลควนกรด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งสง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร               มีพื้นที่ทั้งหมด  40.492  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
  ทิศเหนือ จดตำบลนาโพธิ์  ตำบลหนองหงส์
  ทิศใต้    จดตำบลนาไม้ไผ่  ตำบลที่วัง                      
  ทิศตะวันออก    จดตำบลชะมาย 
  ทิศตะวันตก  จดตำบลเขาขาว และแนวเขาตาว
 
เนื้อที่
         ตำบลควนกรดมีเนื้อที่โดยประมาณ  40.492  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,588  ไร่
 
 จำนวนประชากรและชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านในเขตตำบลควนกรด
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน

1

บ้านไทรห้อง

246

835

417

418

นางสมใจ  เกตุบุญนาค

2

บ้านทุ่งไหม้

466

676

330

346

นายสนธยา  หอมละเอียด

3

บ้านวัดใหม่

145

478

219

259

นายอำนวย  โสหุรัตน์

4

บ้านทุ่งชน

377

1,316

637

679

นายสุพิศ  ทองอร่าม

5

บ้านโคกบก

240

716

354

362

นายพัฒนา  รัตนพันธ์

6

บ้านทะเล

223

866

425

441

นายสุเทพ  รัตนคช

7

บ้านหนองพลอง

134

445

218

227

นางสาวทรงโปรด  รัตนพันธ์

8

บ้านแม่น้ำ

264

946

462

484

นายสมหมาย  ธาระเนตร์

9

บ้านหน้าเขา

139

523

262

261

นายวิลาศ  คงหอม

10

บ้านควนกรด

192

674

323

351

นายสุนันท์  หมวดเมือง

11

บ้านไสยอ

250

774

408

366

นายกิจฑิวัฒน์  รัตนคช

12

บ้านต้นอ้าย

251

925

444

481

นายอนันต์   จันทร์เทศ

13

บ้านหนองเสม็ด

218

763

394

369

นางประทีป    พรหมดนตรี

รวม

3,145

9,937

4,893

5,044

 

 
( ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน  2555 )