นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ

  087-8840581

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

ร.ท.ประภาส หมวดเมือง

  081-3703739

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสุรชาติ รัตนพันธ์

  090-1659134

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นางสาวพรทิพย์ ทองกระจ่าง

  089-1956937

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

03  ธันวาคม 2565
04  ธันวาคม 2565
05  ธันวาคม 2565
06  ธันวาคม 2565
07  ธันวาคม 2565

    สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2  แห่ง
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนกรด              ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งชน
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่          ตั้งอยู่หมู่ที่        3    บ้านวัดใหม่
   
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน   3   โรง  
       1. โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151        ตั้งอยู่หมู่ที่      6      ตำบลควนกรด
       2. โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง              ตั้งอยู่หมู่ที่  1      ตำบลควนกรด   
       3. โรงเรียนบ้านหน้าเขา                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลควนกรด    
   
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน    1  โรง
      1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                          ตั้งอยู่หมู่ที่    11      ตำบลควนกรด
   
  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลควนกรด
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 
   1.วัดไทรห้อง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด 
   2.วัดชายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด 
  3.วัดทะเล      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลควนกรด 
  4.ที่พักสงฆ์วัดใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด 
  5.ที่พักสงฆ์ควนกรด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลควนกรด 
  6.โบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด
 
                                                                           
ข้อมูลด้านสาธารณสุข / พลานามัย      
 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบก ตั้งอยู่หมู่ที่  10
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่  1
  3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน      11 หมู่บ้าน
  4. ชมรมผู้สูงอายุ          1   แห่ง 
  5. คณะกรรมการบริหารกีฬาและอุปกรณ์    13 หมู่บ้าน
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
    1.สถานีตำรวจชุมชน           จำนวน  1  แห่ง
 
องค์กรส่งเสริมการออมทรัพย์
 
  1.  ธนาคารหมู่บ้าน    จำนวน 11 แห่ง
  2. สถาบันการเงินชุมชนตำบล  จำนวน 1 แห่ง
  3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเฉลิมพระเกียรติ      จำนวน 1 แห่ง
 
 
อาชีพ
 
    ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ  ทางด้านการเกษตร  การกสิกรรม  เช่น การทำนา        การทำสวนยางพารา  เลี้ยงสัตว์  รับราชการ  ค้าขายและรับจ้าง  รายได้  เฉลี่ย 18,195 บาท / คน / ปี     
   
หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
 
  - โรงงานอุตสาหกรรม
  - โรงแรม
  - เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส
  - ปั้มน้ำมัน
  - โรงสี
  - ตลาดนัดชุมชน
  - ร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด
ข้อมูลอื่น ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ
 
      ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษที่สำคัญ คือ
             ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตาม พรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) อยู่นั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์
พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1773 ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบผืนหนึ่ง
ซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระองค์จึงรับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาด
เห็นภาพพุทธประวัติเรียกว่า"พระบฏ"จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา
แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนังเหลือผู้รอดชีวิตสิบคน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจแต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้น
ตั้งแต่ปีนั้น และปฏิบัติสืบต่อมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบันประเพณีนี้จะนำผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์
ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ในวัยขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)
   
             ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันว่าง  เป็นประเพณีที่สำคัญมาช้านาน ตรงกับวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายน วันว่างถือเป็นวันปีใหม่ไทยของไทยเรา ธรรมเนียมการปฏิบัติคือการทำบุญ  เข้าวัดโดยจะทำขนมที่เรียกว่าขนมต้มไปถวายพระด้วย ซึ่งถือได้ว่าขาดไม่ได้สำหรับในสมัยนี้ นอกจากการทำบุญ
แล้วในวันนี้ถือว่าเป็นวันรวมญาติ มีการรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และในวันนี้ลูกหลานญาติมิตรที่ไปอยู่ต่างถิ่นจะกลับมาเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิด
   
             ประเพณีสารทเดือนสิบ วิวัฒนาการมาจากประเพณีเปรตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
ต่อมาพวกพราหมณ์จำนวนมากได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา และยังถือปฏิบัติในประเพณีดังกล่าวอยู่ พระพุทธองค์เห็นว่าประเพณีนี้มีคุณค่า เป็นการแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนำความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติ  จึงทรงอนุญาตให้อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ต่อไปได้ ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
คาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามา ชาวนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด้วย ในวันแรม 13 ค่ำ ซึ่งเป็นวันจ่าย หมายถึง จับจ่ายซื้อของที่จำเป็น หมรับ 
ประกอบด้วยขนม 5 อย่างคือ ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา วันแรม 14  เป็นวันยกหมรับไปวัด สำหรับวันรับตายาย  วันแรม 15 ค่ำ คือ
วันทำบุญสารท หรือเรียกว่า วันบังสุกุลวันส่งตายาย
   
              ประเพณีลากพระหรือชักพระ ในสมัยที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นแล้ว พุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค์พระพุทธเจ้ามาแห่แหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารให้พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง พระภิกษุจีนชื่อ “อี้จิง“ได้จาริกแสวงบุญผ่านมายังอาณาจักรตามพรลิงค์ได้พบเห็น
ชาวบ้านปฏิบัติประเพณีลากพระ จึงบันทึกจดหมายเหตุเอาไว้ว่า"พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนนำมาวัดโดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร่ มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่ห้อมล้อมมามีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆมีการถวายของหอมและดอกไม้และถือธงชนิดต่างๆที่ทอแสงในกลางแดด
พระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าว"วันลากพระจะทำกันในวันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
   
              วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่มีความสำคัญ  โดยมีความเชื่อว่าได้บูชาพระเกศแก้ว จุฬามหาบนสวรรค์  ชั้นดาวดึงบุชารอบพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำ อโนมามหานที หรือเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแม่คงคา  ที่ให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภค และ  ที่ละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง กิจกรรมที่ต้องทำ ทำบุญตักบาตร ลอยกระทง  กิจกรรมนันทนาการ การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ
   
 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 
              - ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ได้แก่          พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
            - ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ได้แก่ หนองเต่า, หนองพอ หนองพลับ , คลองวังหีบ, คลองหมู่ที่ 3, คลองบ้านแสว , วังอีน้อย, เขื่อนครูเลียบ