นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ

  087-8840581

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

ร.ท.ประภาส หมวดเมือง

  081-3703739

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสุรชาติ รัตนพันธ์

  090-1659134

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นางสาวพรทิพย์ ทองกระจ่าง

  089-1956937

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

07  ตุลาคม 2565
08  ตุลาคม 2565
09  ตุลาคม 2565
10  ตุลาคม 2565
11  ตุลาคม 2565

    คณะผู้บริหาร

Card image cap
นายทวี ดวงสีทอง

ประธานสภาฯ

Card image cap
นางสมบัติ รัตนานุภาพ

รองประธานสภาฯ

Card image cap
นางสารภี โชติพันธ์

เลขานุการ สภา อบต.

Card image cap
ว่าที่ร้อยตรี เสกสรรค์ คารมดี

ส.อบต. ม.1

Card image cap
นางสาวพิมพ์สุชา หอมละเอียด

ส.อบต. ม.2

Card image cap
นายอดุลย์ ทองสีนุช

ส.อบต. ม.3

Card image cap
นางขนิษฐา ศิริศิลป์

ส.อบต. ม.4

Card image cap
นายกร ดอกไม้หอม

ส.อบต. ม.5

Card image cap
นายทวี ดวงสีทอง

ส.อบต. ม.6

Card image cap
นายรัตนพงษ์ ซุ่นแซ่ล้อ

ส.อบต. ม.7

Card image cap
นางสาวเบญจพร ธนาวุฒิ

ส.อบต. ม.8

Card image cap
นางสมบัติ รัตนานุภาพ

ส.อบต. ม.9

Card image cap
นายพินิจ รัตนบุรี

ส.อบต. ม.10

Card image cap
นายจรูญ ไทยยัง

ส.อบต. ม.11

Card image cap
นายประเสริฐ รัตนมณี

ส.อบต. ม.12

Card image cap
นายชูชาติชาย แก้วใจจง

ส.อบต.ม.13