นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด

หนานวัดใหม่

 

หนานวัดใหม่

                   คลองท่าเลาเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านหมู่ที่ 3  มีภูมิทัศน์และปริมาณน้ำที่สามารถทำกิจกรรมล่องแก่งได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองทุ่งสงสามารถเดินทางได้สะดวก  จึงได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพหนานวัดใหม่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นผลให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 3 ตำบลควนกรดและพื้นที่ใกล้เคียงทีออกร้านจำหน่ายสินค้าในวัดใหม่  สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นและพืชผลทางการเกษตร  นำมาซึ่งรายได้ที่จะใช้ดำรงชีวิตให้ดีขึ้น  คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามมา  กิจกรรมล่องแก่งหนานวัดใหม่ยังสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลควนกรด  และพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

 

 

 

ไฟล์เอกสารแหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด  >>  ดาวน์โหลด