นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด

เจดีย์จุฬามณี

 

เจดีย์จุฬามณี

 

 

 

              ตำบลควนกรด มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมามากมายหลายกระแส แต่พอจะสรุปได้ว่า   “พระยาคอลาย” ซึ่งเป็นพระยาในฝ่ายวาณิช ทางสุราษฎร์เดินทางมาเพื่อนำสินค้าไปขายทางเมืองตรัง โดยใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะพร้อมเหล่าบริวารและลูกเรือมากมาย แล่นเรือทวนกระแสน้ำขึ้นทางแม่น้ำตาปี เดินทางไปเรื่อยๆ  และแวะพักแรม พร้อมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไปตลอดทางผ่านเข้าคลองมิน  คลองจัง เข้าคลองจอดและเดินทางได้ระยะหนึ่งเรือสำเภาของพระยาคอลายเกิดอับปาง ทำให้ลูกเรือและสินค้าเสียหายมากมายเหล่าบริวารลูกเรือล้มตาย และสูญเสียเป็นอันมาก ซากเรือถูกกระแสน้ำซัดไปเกยตื้นที่บริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปได้ หลังจากเรืออับปางลงพระยาคอลายให้เหล่าบริวาร และลูกเรือช่วยกันรวบรวมทรัพย์สิน และสินค้าที่เหลือเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้บนเนินพร้อมให้สร้างที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวให้บริวารและลูกเรือบางส่วนช่วยกันดูแลรักษาไว้และให้บริวารอีกส่วนหนึ่งเดินทางไปยังบริเวณ “ควนขี้แรด” เป็นการชั่วคราวพร้อมให้เหล่าบริวารสร้างกระโจมร่วมกันปักกลดจำศีลภาวนาบำเพ็ญตน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายไปด้วย ในระหว่างนั้น มีสตรีสูงศักดิ์เป็นผู้แสวงบุญจากแดนไกลนางหนึ่งชื่อว่า “พระนางเลือดขาว”หรืออีกพระนามหนึ่งคือ “แม่เจ้าอยู่หัว”ซึ่งเป็นมเหสี ของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ ๕ เดินทางผ่านมาและทราบข่าวเรือพระยาคอลายอับปางจึงเดินทางไปยังควนขี้แรดเพื่อจะช่วยเหลือ แต่เมื่อไปถึงพบเพียงซากปรักหักพังของกระโจมชิ้นส่วนของร่มและกลดที่ทรุดโทรม เมื่อเห็นเช่นนี้พระนางเลือดขาวจึงได้ให้บริวารที่ติดตามมาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงให้สภาพดีขึ้นและสมบูรณ์เช่นเดิม เพื่อบำเพ็ญศีล ภาวนา และหลังจากนั้นก็ได้ใช้เป็นที่พักของคนเดินทางตลอดมา

              ที่พักแรม ณ ควนขี้แรดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขาน บอกเล่าแก่นักเดินทางในรุ่นต่อ ๆ  มาและเรียกที่พักแห่งนี้เรื่อยมาว่า“ควนกลด”แต่ด้วยระยะเวลาที่ล่วงเลยมานาน ผนวกกับภาษาที่ใช้ในการพูดการบอกกล่าวต่อ ๆ มา คำเรียกขานที่เรียกกันสืบมาว่า “ควนกลด” จึงค่อย ๆ เพี้ยนและกลายเป็น “ควนกรด” และเป็นชื่อตำบล   ที่ประกาศใช้กันอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน

               ด้วยเหตุที่ควนกรด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนกรด มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ ดังที่กล่าวมาแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ชาวบ้านตำบลควนกรด ได้ช่วยกันอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาจากวัดเขากลาย มาประดิษฐานบนควนกรดแห่งนี้ เพื่อสักการบูชาและได้ตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อบารมี”หรือ “หลวงพ่อปากแดง” ซึ่งชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีความศักด์สิทธิ์ ขอได้ไหว้รับ มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมตลอดมาตั้งแต่โบราณทำให้ชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่า “ที่พักสงฆ์ควนกรด” มาจนถึงปัจจุบัน

               ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเจดีย์จุฬามณี ที่สวยงาม  เพื่อบรรจุพระธาตุ และสร้างรูปแกะสลักพระนางเลือดขาวจากหินอ่อนสีขาว ประดิษฐานไว้บนควนกรดเพื่อ เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระนางเลือดขาวซึ่งได้เคยเสด็จมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่ มองเห็นความสวยงามของธรรมชาติได้โดยรอบจากมุมสูง  มองเห็นตัวเมืองทุ่งสง สามารถดูทัศนียภาพได้ ๓๖๐ องศา มีต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำถนนทางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากแดนไกล ชาวบ้านตำบลควนกรดและใกล้เคียง ได้ช่วยกันทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อยู่คู่กับตำบลควนกรดสืบไป

 

ไฟล์เอกสารแหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด  >>  ดาวน์โหลด