นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  0816077894

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสัญชัย รักษาแก้ว

  085-7945331

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายอรรถพร คำแหง

  087-2772157

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายจรูญ รัตนบุรี

  084-6270326
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูไพ ถึงบ้านนายพัว เกิดศรี หมู่ที่ 10 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่องสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านไสยอ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลหอถึงเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งชน ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูไพ ถึงบ้านนายพัว เกิดศรี ม.10 ต. ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช                 

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

22  มิถุนายน 2564
23  มิถุนายน 2564
24  มิถุนายน 2564
25  มิถุนายน 2564
26  มิถุนายน 2564

    ข่าวกิจกรรม

ค้นหา

หน้าที่ :

จำนวน : 0 รายการ