นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีป้ายใหม่
  เมื่อวันที่    1  ธ.ค.  2563
รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน ปี 63
  เมื่อวันที่    13  ส.ค.  2563

หน้าที่ :

จำนวน : 83 รายการ