นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

 

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

 

ดาวน์โหลดประกาศเมื่อ 07  มกราคม  พ.ศ. 2564