นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ บุคลกรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ


ประกาศเมื่อ 02  มีนาคม  พ.ศ. 2564