นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  0816077894

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสัญชัย รักษาแก้ว

  085-7945331

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายอรรถพร คำแหง

  087-2772157

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายจรูญ รัตนบุรี

  084-6270326
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูไพ ถึงบ้านนายพัว เกิดศรี หมู่ที่ 10 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่องสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านไสยอ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลหอถึงเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งชน ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูไพ ถึงบ้านนายพัว เกิดศรี ม.10 ต. ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช                 

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

22  มิถุนายน 2564
23  มิถุนายน 2564
24  มิถุนายน 2564
25  มิถุนายน 2564
26  มิถุนายน 2564

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564


ประกาศเมื่อ 05  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564