นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 ที่ตั้ง      
            ตำบลควนกรด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งสง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร               มีพื้นที่ทั้งหมด  40.492  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
  ทิศเหนือ จดตำบลนาโพธิ์  ตำบลหนองหงส์
  ทิศใต้    จดตำบลนาไม้ไผ่  ตำบลที่วัง                      
  ทิศตะวันออก    จดตำบลชะมาย 
  ทิศตะวันตก  จดตำบลเขาขาว และแนวเขาตาว
 
เนื้อที่
         ตำบลควนกรดมีเนื้อที่โดยประมาณ  40.492  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,588  ไร่
 
 จำนวนประชากรและชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านในเขตตำบลควนกรด
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน

1

บ้านไทรห้อง

246

835

417

418

นางสมใจ  เกตุบุญนาค

2

บ้านทุ่งไหม้

466

676

330

346

นายสนธยา  หอมละเอียด

3

บ้านวัดใหม่

145

478

219

259

นายอำนวย  โสหุรัตน์

4

บ้านทุ่งชน

377

1,316

637

679

นายสุพิศ  ทองอร่าม

5

บ้านโคกบก

240

716

354

362

นายพัฒนา  รัตนพันธ์

6

บ้านทะเล

223

866

425

441

นายสุเทพ  รัตนคช

7

บ้านหนองพลอง

134

445

218

227

นางสาวทรงโปรด  รัตนพันธ์

8

บ้านแม่น้ำ

264

946

462

484

นายสมหมาย  ธาระเนตร์

9

บ้านหน้าเขา

139

523

262

261

นายวิลาศ  คงหอม

10

บ้านควนกรด

192

674

323

351

นายสุนันท์  หมวดเมือง

11

บ้านไสยอ

250

774

408

366

นายกิจฑิวัฒน์  รัตนคช

12

บ้านต้นอ้าย

251

925

444

481

นายอนันต์   จันทร์เทศ

13

บ้านหนองเสม็ด

218

763

394

369

นางประทีป    พรหมดนตรี

รวม

3,145

9,937

4,893

5,044

 

 
( ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน  2555 )