นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2  แห่ง
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนกรด              ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งชน
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่          ตั้งอยู่หมู่ที่        3    บ้านวัดใหม่
   
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน   3   โรง  
       1. โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151        ตั้งอยู่หมู่ที่      6      ตำบลควนกรด
       2. โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง              ตั้งอยู่หมู่ที่  1      ตำบลควนกรด   
       3. โรงเรียนบ้านหน้าเขา                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลควนกรด    
   
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน    1  โรง
      1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                          ตั้งอยู่หมู่ที่    11      ตำบลควนกรด
   
  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลควนกรด
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 
   1.วัดไทรห้อง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด 
   2.วัดชายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด 
  3.วัดทะเล      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลควนกรด 
  4.ที่พักสงฆ์วัดใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด 
  5.ที่พักสงฆ์ควนกรด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลควนกรด 
  6.โบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด
 
                                                                           
ข้อมูลด้านสาธารณสุข / พลานามัย      
 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบก ตั้งอยู่หมู่ที่  10
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่  1
  3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน      11 หมู่บ้าน
  4. ชมรมผู้สูงอายุ          1   แห่ง 
  5. คณะกรรมการบริหารกีฬาและอุปกรณ์    13 หมู่บ้าน
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
    1.สถานีตำรวจชุมชน           จำนวน  1  แห่ง
 
องค์กรส่งเสริมการออมทรัพย์
 
  1.  ธนาคารหมู่บ้าน    จำนวน 11 แห่ง
  2. สถาบันการเงินชุมชนตำบล  จำนวน 1 แห่ง
  3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเฉลิมพระเกียรติ      จำนวน 1 แห่ง
 
 
อาชีพ
 
    ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ  ทางด้านการเกษตร  การกสิกรรม  เช่น การทำนา        การทำสวนยางพารา  เลี้ยงสัตว์  รับราชการ  ค้าขายและรับจ้าง  รายได้  เฉลี่ย 18,195 บาท / คน / ปี     
   
หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
 
  - โรงงานอุตสาหกรรม
  - โรงแรม
  - เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส
  - ปั้มน้ำมัน
  - โรงสี
  - ตลาดนัดชุมชน
  - ร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด
ข้อมูลอื่น ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ
 
      ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษที่สำคัญ คือ
             ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตาม พรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) อยู่นั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์
พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1773 ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบผืนหนึ่ง
ซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระองค์จึงรับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาด
เห็นภาพพุทธประวัติเรียกว่า"พระบฏ"จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา
แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนังเหลือผู้รอดชีวิตสิบคน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจแต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้น
ตั้งแต่ปีนั้น และปฏิบัติสืบต่อมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบันประเพณีนี้จะนำผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์
ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ในวัยขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)
   
             ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันว่าง  เป็นประเพณีที่สำคัญมาช้านาน ตรงกับวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายน วันว่างถือเป็นวันปีใหม่ไทยของไทยเรา ธรรมเนียมการปฏิบัติคือการทำบุญ  เข้าวัดโดยจะทำขนมที่เรียกว่าขนมต้มไปถวายพระด้วย ซึ่งถือได้ว่าขาดไม่ได้สำหรับในสมัยนี้ นอกจากการทำบุญ
แล้วในวันนี้ถือว่าเป็นวันรวมญาติ มีการรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และในวันนี้ลูกหลานญาติมิตรที่ไปอยู่ต่างถิ่นจะกลับมาเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิด
   
             ประเพณีสารทเดือนสิบ วิวัฒนาการมาจากประเพณีเปรตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
ต่อมาพวกพราหมณ์จำนวนมากได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา และยังถือปฏิบัติในประเพณีดังกล่าวอยู่ พระพุทธองค์เห็นว่าประเพณีนี้มีคุณค่า เป็นการแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนำความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติ  จึงทรงอนุญาตให้อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ต่อไปได้ ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
คาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามา ชาวนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด้วย ในวันแรม 13 ค่ำ ซึ่งเป็นวันจ่าย หมายถึง จับจ่ายซื้อของที่จำเป็น หมรับ 
ประกอบด้วยขนม 5 อย่างคือ ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา วันแรม 14  เป็นวันยกหมรับไปวัด สำหรับวันรับตายาย  วันแรม 15 ค่ำ คือ
วันทำบุญสารท หรือเรียกว่า วันบังสุกุลวันส่งตายาย
   
              ประเพณีลากพระหรือชักพระ ในสมัยที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นแล้ว พุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค์พระพุทธเจ้ามาแห่แหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารให้พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง พระภิกษุจีนชื่อ “อี้จิง“ได้จาริกแสวงบุญผ่านมายังอาณาจักรตามพรลิงค์ได้พบเห็น
ชาวบ้านปฏิบัติประเพณีลากพระ จึงบันทึกจดหมายเหตุเอาไว้ว่า"พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนนำมาวัดโดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร่ มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่ห้อมล้อมมามีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆมีการถวายของหอมและดอกไม้และถือธงชนิดต่างๆที่ทอแสงในกลางแดด
พระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าว"วันลากพระจะทำกันในวันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
   
              วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่มีความสำคัญ  โดยมีความเชื่อว่าได้บูชาพระเกศแก้ว จุฬามหาบนสวรรค์  ชั้นดาวดึงบุชารอบพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำ อโนมามหานที หรือเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแม่คงคา  ที่ให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภค และ  ที่ละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง กิจกรรมที่ต้องทำ ทำบุญตักบาตร ลอยกระทง  กิจกรรมนันทนาการ การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ
   
 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 
              - ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ได้แก่          พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
            - ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ได้แก่ หนองเต่า, หนองพอ หนองพลับ , คลองวังหีบ, คลองหมู่ที่ 3, คลองบ้านแสว , วังอีน้อย, เขื่อนครูเลียบ